skip to Main Content
420 3220 reykjaneshofn@reykjaneshofn.is

Hafnarreglugerð

fyrir Reykjaneshöfn.

1. gr.

Stærð og takmörk hafnarinnar.

Hafnarsvæði Reykjaneshafnar er fyrir allri strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjanesbæjar, og skiptist í Stakksfjörð og Hafnaleir.

Takmörk á sjó eru:

Á Stakksfirði: Norður- og austurtakmörk hafnarinnar er bein lína til austurs frá Stakk út í beina línu til norðurs frá Ytri-Skoru, miðað við réttar áttir.

Á Hafnaleir: Norður- og vesturtakmörk hafnarinnar er bein lína í vesturátt úr Djúpavogi um Einbúa og þaðan 3 sjómílur samsíða strandlengjunni að suðurmörkum við landamörk Grindavíkur á Reykjanestá.

Takmörk á landi eru: Öll strandlengja lögsagnarumdæmis Reykjanesbæjar.

Helstu hafnarsvæði eru: Njarðvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn, Smábátahöfnin í Gróf, Helguvíkurhöfn, Hafnahöfn, og teljast þau öll til innri hafnar.

Landsvæði hafnarinnar skiptast í:

  • Hafnarbakka og bryggjur.
  • Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.
  • Götur.
  • Lóðir, iðnaðar- og baksvæði

2. gr.

Stjórn hafnarinnar.

Reykjanesbær, er eigandi hafnarinnar. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn hafnamála en framkvæmdastjórn skal falin hafnarstjórn og hafnarstjóra.

Hafnarstjórn er kjörin af bæjarstjórn skv. þeim reglum er gilda um kjör fastra nefnda bæjarstjórnar. Hafnarstjórn skipa 5 fulltrúar og 5 til vara og er kjörtímabil þeirra hið sama og bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna og skal hann vera bæjarfulltrúi eða varabæjarfulltrúi. Hafnarstjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Auk hinna kjörnu fulltrúa skal hafnarstjóri sitja fundi hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt. Einnig hefur framkvæmdastjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjanesbæjar heimild til að sitja fundi hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt.

3. gr.

Starfs- og valdsvið hafnarstjórnar.

Hafnarstjórn hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnarinnar. Leita skal staðfestingar bæjarstjórnar á fjárhagsáætlun hafnarsjóðs, svo og lántökum hafnarsjóðs lengur en yfirstandandi fjárhagsár.

Hafnarstjórn hefur ákvörðunarvald um rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ.m.t. leiga á húsnæði í eigu hafnarinnar og landi hennar. Hafnarstjórn veitir leyfi til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefir vald til að banna eða takmarka afnot hafnarsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilegri hafnarstarfsemi.

Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu, enda hafi tillögurnar fengið umfjöllun skipulagsnefndar. Byggingamál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru lögð fyrir bæjarstjórn.

Hafnarstjórn er jafnframt atvinnuráð og fer með atvinnumál Reykjanesbæjar í tengslum við atvinnusvæði eins og í Helguvík. Atvinnu- og hafnaráð fer jafnframt með þau málefni er snúa að atvinnuþróun í Reykjanesbæ.

4. gr.

Starfs- og valdsvið hafnarstjóra.

Hafnarstjóri er skipaður af bæjarstjórn og fer hann með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarstjórn, veitir viðtöku erindum til hennar og sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar. Hann veitir hafnarstjórn og bæjarstjórn upplýsingar um málefni hafnarinnar. Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs. Hann er yfirmaður allra starfsmanna hafnarinnar og sér um ráðningu þeirra og uppsögn.

Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnareglugerða, auk reglugerðar þessarar og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar.

Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á öllu hafnarsvæðinu hvort sem er á sjó eða landi. Er öllum skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur störf við eftirlit og aðgæslu.

5. gr.

Um aðra starfsmenn hafnarinnar.

Hafnarstarfsmenn sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna skipaþjónustu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt ákvörðun hafnarstjórnar.

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi en skipunum starfsmanna ber að hlýða þegar í stað. Telji einhver sig órétti beittan af hálfu starfsmanna hafnarinnar getur hann kært það til hafnarstjóra.

6. gr.

Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.

Skip sem er lengra en 70 metrar (mesta lengd) og skip sem flytja hættulegan varning skulu taka hafnsögumann við siglingu inn í, út úr eða um, innri höfnina.

Sérhvert skip, sem ætlar til Reykjaneshafnar og skal hlíta eða óskar eftir hafnsögu skal gera boð um það til hafnsögumanns með minnst 3ja klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að 1 sjómílu undan Vatnsnesi, ef skipstjóri æskir þess.

Hafnsögumaður vísar skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er komið í viðlegu. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl.

Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði.

Hafnarstjóra er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúta hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá hafnsögu. Skilyrði undanþágu er að skipstjóri hafi siglt viðkomandi eða sambærilegu skipi reglulega til hafnarinnar s.l. ár og komið næst liðið ár a.m.k. 8 sinnum til hafnarinnar og ekkert verið athugavert við þær siglingar. Undanþágan gildir einungis til siglinga á það eða þau hafnarsvæði, sem viðkomandi hefur reglulega komið á. Nú getur skipstjóri ekki gengt skipstjórnarstörfum í 2 ár og fellur undanþágan þá niður.

Undanþága frá hafnsögu skuldbindur viðkomandi skipstjóra til að hafa náið talstöðvarsamband við hafnsögumenn og hlíta í einu og öllu fyrirmælum þeirra, ella má svipta þá undanþágunni fyrirvaralaust.

Heimilt er að veita þeim er áður hafa gengt hafnsögustörfum hjá Reykjaneshöfn hafnsöguréttindi.

Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá hafnsöguskyldu ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.
Höfnin veitir dráttarbátaaðstoð, sér um bindingu skipa, afgreiðslu vatns, íss og rafmagns.
Hafnsögumaður ákveður notkun báta og mannafla eftir aðstæðum hverju sinni.
Dráttarbátar hafnarinnar eru í þjónustu og á ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, frá því
þeir taka við taug, eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er aðstoðar nýtur, og þar til taug er
sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið. Hafnsögumaður skal vera í skipi, er það
nýtur aðstoðar dráttarbáts.
7. gr.
Löggæsla á hafnarsvæði.
Lögreglan í Keflavík hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu.
Þeim sem ekkert lögmætt erindi eiga á hafnarsvæðinu er bannað að dvelja þar ef þeir með
því tálma lestun, losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur
hvers konar ökutækja og ónauðsynlega umferð gangandi fólks um bryggju, hafnarbakka,
farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði á hafnarsvæðinu. Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar
ávallt á eigin áhættu og ábyrgð.
Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis.
Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis hafnarstjóra. Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. Bannað er
að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slík veiðarfæri bótalaust.
Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það sem bjargað er í höfninni, en hann gefur
lögreglunni skýrslu, telji hann þess þörf.
8. gr.
Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi.
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar sem það, að áliti hafnarstjóra, tálmar greiðri
notkun hafnarinnar, skal færa það í burtu svo fljótt sem auðið er af eiganda, umráðamanni eða
öðrum sem málið varðar. Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á ábyrgð og
kostnað eiganda og/eða umráðamanns og skal það flutt á öruggan stað, að vali og eftir mati
hafnarstjóra.
Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi skip, til lúkningar á kostnaði, á hvern
þann hátt sem hagkvæmastur þykir, að undangenginni áskorun til eiganda og/eða umráðamanns um að fjarlægja skipið tafarlaust. Sala fari fram á kostnað og ábyrgð eiganda og/eða
umráðamanns skips.
Skipsflök má ekki draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis hafnarstjóra.
Ef skip, bátar, bryggjur, flutningstæki á landi eða annar búnaður, í eigu annarra en hafnarinnar, er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu og/eða veldur óþrifnaði eða hættu, þá skal hafnarstjóri
fyrirskipa eiganda og/eða umráðamanni að gera nauðsynlegar úrbætur innan ákveðins frests.
Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkomandi hlut á ábyrgð og kostnað eiganda
og/eða umráðamanns og koma fyrir í geymslu á öruggan stað, eftir vali og mati hafnarstjóra.

Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi hlut á hvern þann hátt sem hagkvæmastur þykir, til lúkningar á kostnaði, að undangenginni áskorun til eiganda og/eða
umráðamanns um að fjarlægja hlutinn tafarlaust. Sala fari fram á ábyrgð og kostnað eiganda
og/eða umráðamanns.
9. gr.
Varnir gegn mengun og óþrifnaði.
Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina eða ytri höfn hennar.
Bannaður er hvers konar hvalskurður í eða við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á
annan hátt, inn í höfnina, hvali, skipsflök eða neitt það sem valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til.
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri er stranglega
bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi, olíusora eða öðru sem valdið getur mengun.
Skip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti skulu áður hafa gert ráðstafanir til að eldsneyti
renni ekki í sjóinn af þilfari ef óhapp verður við eldsneytistökuna. Afgreiðsluaðila er óheimilt
að afgreiða olíu til skipa sem ekki hafa, að mati hafnarstarfsmanns, gert forsvaranlegar ráðstafanir til varnar mengun.
Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi
lögum á hverjum tíma.
10. gr.
Beiðni um skilyrði fyrir þjónustu.
Allir þeir sem óska eftir afgreiðslu fyrir skip, láni á tækjum eða þjónustu á einn eða
annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til starfsmanna hafnarinnar með beiðni þar að
lútandi.
Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða þjónustu, sem eru í vanskilum með gjöld hafnarinnar og hafa ekki sinnt ítrekuðum áskorunum hafnarinnar um
greiðslu gjaldfallinna gjalda. Í slíkri áskorun skal geta um þær afleiðingar af vanskilum sem
koma fram í 1. málslið greinarinnar.
Sé talin ástæða til getur hafnarstjóri farið fram á að viðskiptavinur leggi fram tryggingu
fyrir greiðslu hafnargjalda.
11. gr.
Hverjum gefa skal fyrirmæli.
Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skulu gefin skipstjóra en stýrimanni ef skipstjóri
er ekki á skipi. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni
skipanir og er það jafngilt sem skipstjóri hefði sjálfur tekið við skipunum.
12. gr.
Um skaðabótaskyldu.
Um skaðabótaskyldu þeirra sem leið eiga um höfn og hafnarsvæði, vegna skemmda á
höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum fer eftir almennum skaðabótareglum.
Ef ekki næst samkomulag um fjárhæð skaðabóta skulu þær ákveðnar með mati tveggja
dómkvaddra matsmanna, sem dómkvaddir eru af héraðsdómi Reykjaness. Hvorum aðila fyrir
sig er heimilt að óska dómkvaðningar samkvæmt þessari grein. Kostnaður af mati greiðist að
jöfnu.
Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, innan mánaðar frá því matsgerð
samkvæmt 2. mgr. liggur fyrir og hefur verið kynnt aðilum. Til yfirmats skal dómkveðja þrjá

matsmenn. Kostnaður við yfirmat greiðist af þeim er þess krafðist, nema það sé honum í vil,
þá skal kostnaður greiðast að jöfnu.
Niðurstaða dómkvaddra matsmanna, hvort sem er samkvæmt 2. eða 3 mgr. skal vera
endanleg niðurstaða um bótafjárhæð.
13. gr.
Kæruheimild.
Notendum Reykjaneshafnar er heimilt að skjóta ákvörðunum hafnarstjórnar samkvæmt
reglugerð þessari, öðrum en gjaldskrárákvörðunum, til Siglingastofnunar Íslands. Ákvörðun
Siglingastofnunar má skjóta til samgönguráðherra. Um málsmeðferð fer samkvæmt ákvæðum
stjórnsýslulaga.
14. gr.
Brot.
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt
öðrum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Reykjaneshafnar. Um mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála.
15. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 4. gr. hafnalaga nr. 61/2003 og 17. gr. laga nr.
417/2003 um vaktstöð siglinga, staðfestist hér með til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni
öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hafnasamlag
Suðurnesja nr. 337/1998.
Samgönguráðuneytinu, 28. október 2005.
Sturla Böðvarsson.
Ragnhildur Hjaltadóttir.
__________
B-deild – Útgáfud.: 21. nóvember 2005

Back To Top